Kişi Yönetici Uyumu Nedir

Planlama, koordine etme, kontrol ve liderlik foksiyonları yardımı ile mevcut kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, belirli amaçlara ulaşma süreci yönetim olarak tanımlanır ve bu süreçte yöneticinin ilişki ve liderlik rolleri özellikle önemlidir (Eren, 2003). Liderlik örgütün etkinliği için astları etkileyebilme ve motive edebilme yeteneği (House, 1971); insanların kendilerini önemli hissetmeleri, grubun bir parçası merak ettim bu yazıyı…

Share Button

Kişi İş Uyumu Nedir

Kişi-örgüt uyumu kişilerin ve örgütlerin değer ve hedefleri arasındaki korelasyona bakarken, kişi-iş uyumu çalışanların becerileri ile işin gereksinimleri arasındaki korelasyonu incelemektedir (Lauver ve Kristof-Brown, 2001). Bireylerin kişilik özellikleri, yetenekleri ve bunların iş ile uyumu, işe alım ve performans gibi değerlendirmeler için önemlidir (Piasentin ve Chapman, 2006). Kişi-iş uyumu, kişinin yetenekleri ile çevrenin uyumudur ve bireylerin merak ettim bu yazıyı…

Share Button

Kişi Çevre Uyumu Araştırmasının Sonucu ve Yorumları

Bu çalışmada Algılanan Kişi-Çevre Uyum Ölçeği’nin türkçeye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin sınanması amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlar ölçeğin güvenirliği ve geçerliği için önemli kanıtlar sunmaktadır. Aşağıda her bir sınama sonucuna değinilerek bulgular tartışılacaktır. Yapılan madde analizinde hiçbir maddenin korelasyon değerinin .20’nin altında olmamasından ve faktör analizinde de yine tüm maddelerin ilk faktöre .30’un üzerinde yüklenmesinden dolayı merak ettim bu yazıyı…

Share Button